Date: 2017-02-08 07:12 pm (UTC)
From: [personal profile] sposterig
>якими ідеями?

побутового шовінізму і мачизму. У політичній площині це сполучення саме і породжує погроми.

Сингапур залишив у себе британську судову систему і британських судей, незалежних від політичної влади. Якби обговорювану виставку заборонили по суду - я б не хвилювався.

Піночет спочатку давив лівих, потім взявся за середній клас, а потім і за своїх прибічників - прєємніка вбив, ультраправих заборонив.

Чомусь всі Троцькі і Ернсти Рьоми, будуючи каральну систему, не вірять, що вона вб'є і їх. "Я ж ідейно вірний! Я буду громити, а мене - ніхто і ніколи".

З економічної точки зору обидві диктатури нам нецікаві - це банальні петрократії, такі самі як Емірати чи Росія: Сингапур паразитує на унікальному транзитному розташуванні, а Чилі на мідній руді.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

July 2017

S M T W T F S
       1
234 5678
9101112131415
1617181920 2122
232425262728 29
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Aug. 22nd, 2017 03:24 am
Powered by Dreamwidth Studios