Date: 2017-03-01 09:39 pm (UTC)
From: [personal profile] sposterig
певна подібність є, але:
- надто різні епохи, надто різні соціопсихологічні типи: козаки були людьми по суті середньовічними, а ковбої-поселенці вже капіталістичними. Мотивація, цінності, способи дії, правила стосунків, організаційні структури зовсім інші;
- козацький психотип зник протягом 18-19 сторіч, бо його носії - і люди, і організації - були фізично винищені царатом. Народ зберіг пам'ять про козацтво як форму, але зміст має передаватися через живий приклад - а цього, на прикрість, не було.

Те, що я тут мав на увазі - саме капіталістичний підприємницький тип особистості, подібний до американського. Тільки у них було чотири-п'ять поколінь на його формування, а в нас - одне. І тим не менш він встиг сформуватися! Шкода, що невдовзі знов-таки був знищений.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

July 2017

S M T W T F S
       1
234 5678
9101112131415
1617181920 2122
232425262728 29
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Aug. 24th, 2017 10:39 am
Powered by Dreamwidth Studios