[personal profile] sposterig


Не в сорок першому, звичайно, в сорок першому вже пізно було, а в чотирнадцятому. Пристойна була імперія, культурна, толерантна, демократична.

А красива!


А модна! Капелюхи просто шик:

(то капелюхи доктора Фройда)


Ех, прогавили ми тоді свою євроінтеграцію. Ну чого було не перейти на бік Австро-Угорщини? Жили б як люди. Так ні, українці в масі своїй взяли спочатку сторону царя, а потім комісара. Взяли-взяли, не переводь стрілки на московців, май порядність визнати факти. А все чому? По-перше, через православ’я – хай москва нас топче, а ми їй чоботи лизатимемо, бо вони наші єдиновірні, не те що та гєйропа, з електрикою і гігієною. По-друге, через націоналізм. Я розумію, що то була психічна епідемія по цілій Східній Європі, ми тут не єдині і не гірші – однак то пояснення, але не виправдання. Перегризлися всі між собою, пошматували один одного, а московський кат прийшов і додушив всіх по одному.

Ну, славаІсу, нібито в основному ми від цієї пошесті лікуємось, дякуючи Небесній сотні Євромайдану, безвіз теж сильно допомагає; сподіваюсь, цього разу вже повернемось додому. Оцей дядько радів би, він націоналістом, думаю, не був.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

September 2017

S M T W T F S
     12
34567 89
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 11:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios