[personal profile] sposterig
Українські події – і Майдан, і оборона від російської інтервенції – при розгляді впритул, природно, можуть трактуватися по-різному: можна безкінечно сперечатися про те, які вчинки учасників і які поточні результати є «хорошими» і які – «поганими», які є вигідними для нас і які – збитковими, чи варті жертви здобутих вигід чи не варті і т.д. Особисто для мене і для моєї родини ситуація «тут і зараз» є так само протирічливою. Чи правильно було для нашого суспільства розпочинати у листопаді минулого року цю боротьбу, якщо досягнуті боротьбою зміни дуже спірні, і зовсім неочевидно, що позитивні?
Однак якщо подивитися на ситуацію з віддаленої перспективи – глобальної і історичної, – то, на мою думку, протиріччя знімаються і все стає однозначним. Мені здається, що трьохсотрічна хвиля всесвітнього прогресу – в першу чергу технічного і економічного, а в другу – політичного і етичного – падає і починається відкочуватися. Світ розпадається на три розділені одна від одної системи, як у Орвела, але за іншим принципом. По-перше, посиляться і повернуть собі владу над значною частиною людей і територій традиційні моделі суспільства, себто дрімучий патріархальний трайбалізм. Схоже, що на базі цієї моделі складеться якийсь халіфат, який охопить Західну Азію і Африку. Про Індію не впевнений, але вона теж, ймовірно, потрапить туди. По-друге, тоталітарні режими Східної Азії перестануть соромитися і створять собі блок країн казарменного соціалізму. Так, зараз вони капіталістичні і пов’язані із Заходом, але мені здається, що зв’язки послабнуть – Захід продовжуватиме купувати у них промислову продукцію, але у внутрішнє життя не втручатиметься. Ну а по-третє, навколо північної Атлантики залишиться блок країн Європи і Америки, який буде менш впливовим і більш замкнутим, ніж зараз, але в якому збережеться найбільше рис технічного прогресу і політичної демократії. Пережити нове середньовіччя краще за все у цьому блоці. Росія, за всіма ознаками, потрапить у другий блок. А Україні треба встигнути потрапити в третій, атлантичний. Тож ми зробили стратегічно правильний вибір, хоча його наслідки проявляться лише в наступному поколінні.
***

а крім того, я вважаю, що Російську Федерацію має бути зруйновано.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 01:13 am
Powered by Dreamwidth Studios