[personal profile] sposterig
Останнім часом забагато їжджу, втомився. Але цікаво, звичайно. Цього тижня мотався по цілій країні по роботі, і побував у новому для себе містечку у підніжжя гір

Гірський масив називається Мокра Гора, а містечко Істок. Тобто води тут достатньо (на відміну від решти країни). Навіть засідання проходило у залі посеред ставка, і двері відчинялися прямо в воду

А вода аж двигтіла від форелей, серед яких були жовті! Ніколи таких не бачив. Чудеса.

В перерві відвідав одну місцеву установу, і на бігу зробив символічну фотку: ліворуч покинута православна церква, а праворуч мечеть, що ремонтується.


А біля конференц-залу стоїть мечеть 18-го сторіччя – такої старовини в країні обмаль.

Власне, давню напівзруйновану мечеть накрили новим корпусом – ось так:

А по дорозі проїжджали католицький регіон, одну церкву встиг сфотографувати

Дорога туди веде через невисокі скелясті гори.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 01:18 am
Powered by Dreamwidth Studios