[personal profile] sposterig
Вчора я вже в бозна котрий раз за бозна скільки років був в одному медичному закладі — і знов побачив оцього несамовито відчайдушного плакатюру:ААА!!! ЫЫЫ!!! мене аж підкида з нього кожен раз! Що, ну що, ЩО ВОНИ ДУМАЛИ і чим (!?), коли його малювали під звуки групи “Ласковий Май”?! До чого тут їжаки?!! Що вони символізують?! Чому “СПИД”, якщо треба “ВИЧ”? Чому все чорне?! Чому дві крапки, а не одна і не три?! І чому воно вперто висить там аж з тих буремних років перших кооперативів і останніх партз'їздів? Святий Тарасіє, премилостивий покровителю їжаків і одинаків, обв'яжи мені голову своїм ременем і затяни дужче, бо вона мені зара вибухне від очманіння. Ніколи я людей не зрозумію.

А витвір цей вже напевне що став антикваріатом, просто через вік і стилістичну абсурдність. Дикі гроші коштує, якщо вкрасти.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 12:41 am
Powered by Dreamwidth Studios