[personal profile] sposterig
Пишуть, що днями відновиться масштабна війна на Сході. Я якраз повертаюсь додому, тож можу потрапити під призов. Що я думаю з цього приводу: ховатися не стану, але добровольцем не піду, БО НЕ ХОЧУ. А влітку хотів.
Воювати за територію вважаю безглуздою справою: що мої особисті життєві цілі, що цілі розвитку країни в сучасному світі досягаються іншими засобами, не через контроль над більшою чи меншою територією.
Воювати за людей Донбасу, які мазохістично продовжують підтримувати своїх і російських бойовиків/бандитів і голосувати за проросійські/прокорупційні партії, вважаю такою ж безглуздою справою.
Воювати має сенс за більш справедливі і більш розумні суспільно-політичні і суспільно-економічні стосунки у країні. За кращу (не більшу) державу. І до літа я сподівався, що ми будуємо таку, кращу, державу. А зараз я цього вже не бачу. Влада вочевидь відновила номенклатурно-олігархічну модель управління, і суспільство не має сили на це вплинути.
Простіше кажучи, Порошенко і його банда не кращі за Путіна з його бандою, і воювати проти другого за першого не бачу сенсу. Піду, тільки якщо призовуть. Але краще б не призвали, звичайно.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 01:12 am
Powered by Dreamwidth Studios