[personal profile] sposterig
Ситуація наша мені здається дуже поганою - або відбудеться кривавий руйнівний вибух, або продовжиться звичне гангренозне гниття. Позитивного виходу не бачу, навіть натяку, де б такий вихід міг бути. І так, і так погано, а змінити ситуацію на краще не бачу в собі сили. Але не маю і сили далі терпіти цю непевність і наживати собі язву, дратівливо жаліючись на невдалі історичні обставини. Тому вирішив припинити семирічний напів-емігрантський період життя і повернутися додому. Знайшов роботу, саме пов'язану з подоланням нашої кризи. З раціональної точки зору - вчинок невигідний і дурний: і в грошах втрачаю, і в комфорті, і колег тутешніх підводжу, і не впевнений, чи справлюсь вдома. Адже я і з контексту українського випав, і дискваліфікувався на офісній роботі, та й в кризовій ситуації ніколи не працював, я по натурі занадто боязкий і м'який. Тому рішення приймав трохи судомно, емоційно - як в холодну воду стрибнув.
Повторюся - я дуже скептично ставлюся до наших перспектив, і тому повертаюся не ради країни - вона скоріш безнадійна - а заради себе самого: не хочу потім гризтися почуттям вини, хочу випробувати себе, хочу мати підстави потім гордо казати, поводячи рукою над навколишнім багном: "Ну, я хоча б спробував". Та і до сім'ї хочу бути ближче, а самому повернутися простіше, ніж їх у Європу перетягнути, а я лінивий.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 01:21 am
Powered by Dreamwidth Studios