[personal profile] sposterig
Цього серпня в Туреччині відпочивали (точніше, втомлювався, занадто спекотно було, і взагалі не люблю подорожувати, але малого обіцяв на море звозити). І, звичайно, наполіг, щоби поїхали подивитись античність, а саме руїни грецького міста Фізаліс Фаселіс. Стояв такий собі мікрополіс на узбережжі, між морем і горами – крихітний, але глобальний: торгував деревиною і спеціями аж із Єгиптом, належав то Персії, то Афінам, то Родосу, і відвідували його і Александр Македонський, і римський імператор Адріан. В порту стояли досконалі кораблі, що перевозили чудові вироби майстрів і свіжі плітки. Мав театр, де певно що ставили і Софокла, і Публілія Сіра,

водогін,

терми з підігрівом,

вулицю процесій,

різьблені арки

- жваве, цивілізоване, включене у світ місто.

А звідти ми поїхали на канатці на гору Олімпос – і подивилися на Фаселіс з висоти 3 км. Ось ця кривулька і є той півострів, на якому він розташований.

На вершині гірського пасма холодно і нічого не росте

нас і автобусом довго везли, а в давнину пішки на цю височінь і взагалі неможливо було дістатися.

До того мене дивувало, як Мала Азія могла залишатися простором архаїчних культур (у Фрезера багато про них), і як там могли загубитися Гьобеклі-Тепе і столиці хеттів і фрігійців – адже географічно цей регіон знаходиться між і впритул до густонаселених цивілізаційних центрів. А от так – близько то близько, але і сам не влізеш, і цивілізацію свою сюди не затягнеш. Коли внизу на узбережжі вже була глобалізація інфопотоків і торгівлі – на плоскогір’ях ще людей у жертву приносили і кожне плем’я зі своєї гори не злізало. Культурно-мовна роздробленість Малої Азії дивовижна і сама по собі, і у контрасті до величезних об’єднаних економічно і політично країв по обидва боки від плоскогір’я. Дві тисячі років знадобилося сусідній грецькій цивілізації, щоби освоїти і уніфікувати цю область.

Північний Кавказ такий самий регіон, де соціальний розвиток зупинився в архаїці – і теж через фізичну недоступність. Басконія, Албанія/Косово – теж. Сибір і Приуралля – теж непроходимі; як увійшла туди феодальна соціальна модель у часи Московського царства – так і застигла, і не міняється шістсот років. Якби Карпати були вищими і скелястішими, мали б ми під боком і слов’янську дику архаїку. Хоча це ще питання – тоді, мабуть, там і досі б кельтське плем’я карпів сиділо, як етруски-рети третю тисячу років в Альпах сидять.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 01:19 am
Powered by Dreamwidth Studios