[personal profile] sposterig
Відразу декілька популярних дописувачів соцмереж дорікають або дражнять Росію Іраном: мовляв, Захід душив Іран санкціями тридцять п’ять років, а він собі потужно розвивається, а ось РФ посипалася за півроку. Я вважаю, що таке порівняння недоречне і помилкове, і ця помилка є потенційно небезпечною і для нас.
Іран 1979-2014 слід порівнювати не з сучасною Росією. Історично, цивілізаційно Іран відповідає Росії/СРСРу передвоєнної доби. Обидві країни пережили подібний соціально-революційний процес: руйнування патріархального кастового устрою і різка модернізація, яку рухала емансіпація і урівняння мас і координувала тоталітарна диктатура. І там, і тут люди ішли на жертви, погоджувалися терпіти війну, санкції і тоталітарний терор – заради чого? Заради обіцянки соціальної рівності. Це дає потужну мотивацію до боротьби і терпіння. Додає мотивації і очевидний матеріально-технічний прогрес - від початкового дуже низького солом’яно-глиняного рівня до індустрії, яка хоч і не дотягує до передових західних зразків, але все ж таки створює реальний фізичний продукт (в першу чергу зброю) і дає кваліфіковані робочі місця. За це і сам себе поважаєш, і перед сусідами пишаєшся (те, що такий устрій є тоталітарним для своїх і завойовницьким для чужих, для рядового учасника процесу, як правило, залишається непоміченим). Тож саме через це – рівність і індустріалізація – люди терпіли санкції і війну.

А що зараз обіцяє Росія своїм громадянам? Ані першого, ані другого. Власне, Іран теж цього вже не дає, і тому там два роки тому і трапився власний невдалий Майдан; але в них початковий егалітарний імпульс ще лишається потужним: Ахмадінеджад після президентського посту їздить в трамваї. А в Росії і того нема. А за злодіїв-крадіїв люди ані воювати не схочуть, ані санкції терпіти, вони не довіряють власній воровській державі.

Тому і нам нема чого радіти. Злорадіємо РФійській кризі, а ми самі хіба кращі? Україна – така сама воровська держава. Майдан був саме порухом до рівності і технічного прогресу, і саме цей порух дав суспільству втриматися підчас агресії. Але вже видно, що порух гасне, і державу змінити не вдалося. тому варто лише нашій державі отримати ще якогось міцного стусана, і ми посиплемося так само, як і РФ. Адже люди готові терпіти заради рівності і прогресу, а Україна не дає своїм громадянам ані першого, ані другого.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sposterig

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 01:10 am
Powered by Dreamwidth Studios